top of page

Jennestad Handelssted

 

Ca 8 km nordvest for kommunesentret Sortland ligger det gamle handelsstedet Jennestad.

Stedet har en nær to hundre år lang handelshistorie, der butikken var i drift helt frem til 1982.

Lukten av gammel skråtobakk, kaffe og eau de cologne anes fortsatt når du entrer butikken i den gamle Brygga. Her inne i kroker og kriker ligger alt gjemt. Gjenstandene, luktene og minnene. 

Brygga ble oppført i 1863. Opprinnelig rommet den boliger for herskap og tjenere, landhandel, fiskemottak, ekspedisjon for lokalbåten, poståpneri – og i dag museum. Før det nye våningshuset ble oppført i 1917, kunne brygga i sesongene huse opptil 30 mennesker. Bortsett fra eierfamiliens egne, omfattet husholdninga normalt kokke, hushjelp, sydame, budeie, dreng, handelsbetjent, bryggemann og guvernante. I tillegg kom tilfeldig arbeidshjelp i onner og sesonger.

Aktiviteten på og rundt Brygga var omfattende. Alt kunne skaffes, kjøpes – og selges. Det ble kjøpt levende dyr, som ble slaktet og omsatt. Også huder og skinn, ull, ost, smør, egg, fisk og sild gikk som …, – ja, like godt som varmt rugbrød.

For øvrig spente vareutvalget fra skråtobakk, kaffe, løse skjortebryst og kraver til spiker, krutt, fiskeredskaper, hårnåler og eau de cologne. Totalt fantes det nærmere 14.000 vareslag i skuffer og hyller, under taket eller på lagret. Bare i den 17 meter lange disken var det 153 skuffer for varer i løs vekt, i hele butikken 222.

Brygga eies nå av Sortland kommune og museet drives av Museum Nord.

Hovedhuset fra 1917 er i privat eie og er under stadig restaurering tilbake til fordums prakt.
 

I dag er Jennestad Handelssted arena for kunstformidling og et sted for opplevelse av bildekunst, skulpturer, konserter og litteratur. 
 

bottom of page